Политика за Защита на личните данни

Вашите лични данни са защитени съгласно законодателството но Република България и се използват единствено от резервационния отдел на „R&R apartments“, ЕИК: 204777692 със седалище гр. София, Столична община – район Оборище, ул. Чаталджа 58, предствлявано от едноличния собственик на капитала и управител РАДОСТИН ПАНЧЕВ НИКОЛОВ. Дружеството е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите но Общия регламент за защита на личните данни.

Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица.

“Чаталджа Пропърти Мениджмънт ‘ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Когато предоставяте своите лични данни, това се извършва съгласно изискванията на Закона за туризма и свързаните с него подзаконови нормативни актове. Вашите лични данни ще бъдат използвани само за цели, предвидени в тези нормативни актове.

Предоставените от Вас лични данни се обработват и съхраняват на електронен и на хартиен носител. Вашите лични данни са защитени надлежно с надеждни методи и средства. “Чаталджа Пропърти Мениджмънт ‘ЕООД не променя и не разкрива лични данни на своите клиенти и не предоставя лични данни на трети лица, освен в предвидените от закона случаи. „Чаталджа Пропърти Мениджмънт“ЕООД не обработва лични данни за целите на директен маркетинг, освен с изричното информирано съгласие на субектите.