ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за онлайн резервации на хотелски услуги в R&R apartments

1. РЕЗЕРВАЦИИ:

1.1. Резервация на стаи може да бъде направена по следния начин: чрез бутон „Резервирай“ на уеб страницата на R&R apartments ще бъдете насочени към онлайн резервационната бланка, където е необходимо да бъдат попълнени данни за: период, брой нощувки, брой стаи, брой възрастни,  бебета до 2 г.. След попълване на данните ще бъдат визуализирани възможните опции за резервиране – типове апартаменти, видове оферти и съответстващите им цени. След избиране на желаната оферта е необходимо да въведете личните си данни за да бъде направена Вашата резервация: име, фамилия, емейл адрес. Моля, прегледайте детайлите по резервацията , запознайте се с условията, и в случай че желаете да направите резервацията си по описаните в офертата и условията параметри, отметнете „Приемам условията“ и натиснете „Потвърждение & резервация“. Вашата резервация е направена, и на посочения емейл адрес ще получите потвърждението и.

 

2. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

2.1. R&R apartments се задължава да осигури ползването на услугите, заявени и платени от клиента по онлайн резервация според предоставените от клиента чрез бланката за резервация данни за: име на клиента, период, брой нощувки, брой възрастни и деца до 2 години,  цена за нощувка. Деца до 2 години се настаняват на допълнително бебешко легло с предварителна заявка.  Полето „Забележки“ в бланката за резервация няма задължаващ характер за  R&R apartments като всички специални изисквания на клиента, попълнени в това поле, ще бъдат удовлетворени при възможност.

2.2. Цените в интернет страницата на  R&R apartments се визуализират в избраната от клиента валута, и се заплащат в левовата им равностойност по валутния курс на Алианц Банк за деня с включени 20% ДДС и туристически данък. Общата дължима от клиента сума по резервацията се калкулира автоматично, в зависимост от броя дни, броя възрастни  и от актуалната ценова оферта за съответния период. Направената и заплатена през онлайн резервационния портал резервация е гарантирана със съответното авансово плащанe според офертата. Моля, да имате предвид, че резервации не се считат за гарантирани без предварително заплащане според условията на офертата, и гостите по тях няма да бъдат настанени. R&R apartments запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си без предизвестие и без уведомление. При вече направени, потвърдени и платени резервации, дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

2.3. Разплащането се осъществява по електронен път с дебитна или кредитна карта чрез  ПОС терминал в мястото за настаняване, по банков път или плащане в брой в мястото за настаняване.. Приемаме заплащания с карти Visa, MasterCard и Diners Club. Има възможност за издаване на ДДС фактура.

За плащане по банков път:
Банка: „Алианц Банк България“ АД
Чаталджа Пропърти Мениджмънт ЕООД
IBAN: BG31BUIN95611000583954
BIC: BUINBGSF
Основание за плащане: номер на резервация

 

3. АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ

3.1. При промени, анулации, неявяване (no-show) или ранно напускане при вече платена от страна на клиента онлайн резервация, R&R apartments задържа съответната неустойка според условията на резервираната ценова оферта.

3.2. В случаи на форсмажорни обстоятелства, налагащи отмяна или промяна на резервацията, е необходимо да се предоставят съответните документи и доказателства. Тогава възстановяването на заплатените суми е по преценка на  R&R apartments. Възстановяването на заплатени суми от R&R apartments, ще бъде направено по начин по който е заплатена резервацията. Възстановяването на суми се извършва в 30-дневен период от датата на анулацията, като всички такси са за сметка на клиента в мястото за настаняване.

 

4. ЛИЧНИ ДАННИ

4.1. “Чаталджа Пропърти Мениджмънт ‘ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни,  Когато предоставяте своите лични данни, това се извършва съгласно изискванията на Закона за туризма и свързаните с него подзаконови нормативни актове. Вашите лични данни ще бъдат използвани само за цели, предвидени в тези нормативни актове.

4.2. Предоставените от Вас лични данни се обработват и съхраняват на електронен и на хартиен носител. Вашите лични данни са защитени надлежно с надеждни методи и средства. “Чаталджа Пропърти Мениджмънт ‘ЕООД не променя и не разкрива лични данни на своите клиенти и не предоставя лични данни на трети лица, освен в предвидените от закона случаи. „Чаталджа Пропърти Мениджмънт“ЕООД  не обработва лични данни за целите на директен маркетинг, освен с изричното информирано съгласие на субектите.

R&R apartments си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия, структурата и съдържанието на своя уебсайт, както и да прекратява достъпа до него по всяко време, за което не е длъжен да уведомява Потребителя.

 

При резервация за настаняване за следващите до 5 дни – не се изисква предплащане.

Резервация и запитване по имейл

При избор на този метод на резервация, е необходимо да изпратите кратко запитване на нашия имейл info@randrapartments.com с всички желани параметри -име на гост, брой нощувки, брой възрастни, след което ще Ви бъде изпратена оферта за настаняване.при потвърждението и в срок от 5 дни след получаване на офертата следва да заплатите депозит на 30% от калкулираната сума.вие може да заплатите резервацията си  по банков път , след успешно заплащане на стойността Вие ще получите  потвърждение и номер на гарантираната Ви резервация.

Чрез банков трансфер

При заявяване на желание за заплащане на резервация, чрез банков трансфер е необходимо да изпратите копие от платежното нареждане или вносна бележка на имейл info@randrapartments.com, като задължително впишете номера на Вашата резервация като основание за плащане.

След успешно заплащане на стойността на резервацията по офертата, Вие ще получите фактура за авансово плащане и потвърждение за гарантирана резервация.

При плащане чрез физически ПОС терминал се изисква картата да е на името на плащащия престоя

Адресирайте Вашите въпроси свързани с резервации  до имейл info@randrapartments.com

Анулации и промени  по резервациите

R&R apartments запазва правото да начисли, удържи и изиска от клиентите всички суми за неустойки по анулирани, променени и предсрочно прекратени резервации, съгласно оповестените анулационни условия.

Анулации без неустойка се правят до 5 дни преди датата на настаняване, като се възстановява цялата сума.

Възстановяването на заплатените суми по анулирани резервации, ще бъде направено по начина, по който получено плащането.

При възстановяване на заплатената сума всички разходи по превода -банкови такси и други- са за сметка на клиента.

Непреодолима сила – форсмажор

Нито една от страните по договора не носи отговорност пред другата страна, ако изпълнението му възпрепятствано поради форсмажорни обстоятелства, които засегнатата страна не би могла логично да предвиди и чиито последствия са извън нейния контрол с изключение на уреждане на плащанията, което включва без ограничения природни бедствия, военни действия, стачки, епидемии, земетресение, пожар-наводнение, решения на правителството. Вредите, причинени от действието на непреодолима сила, се понасят от страната на настоящия договор, на която са причинени. Двете страни по договора предприемат съвместни действия за намаляване негативните последици в резултат на настъпване на форсмажорните обстоятелства.

Лични данни

Вашите лични данни са защитени съгласно законодателството но Република България и се използват единствено от резервационния отдел на R&R apartments.

ЕИК:204777692 със седалище гр. София, Столична община – район Оборище, ул. Чаталджа 58, предствлявано от едноличния собственик на капитала и управител РАДОСТИН ПАНЧЕВ НИКОЛОВ, наричано по-нататък  Дружеството е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите но Общия регламент за защита на личните данни.

Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Подробна информация можете да намерите тук!

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за предоставяне на услуги в R&R Apartments

 

1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

1.1. ‘R&R apartments’ се задължава да предостави стандартните за категорията си туристически услуги, заплатени от Потребителя.

1.2. ‘R&R apartments’ има право да откаже приетата резервация, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащанията в пълен размер в установените срокове.

1.3. Потребителят се задължава:

1.3.1. да заплати в установените срокове стойността на направената резервация;

1.3.2. да спазва законите на Република България и Правилника за вътрешния ред в мястото за настаняване.

 

2. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ:

2.1. ‘R&R apartments’ не носи отговорност пред Потребителя в случай на форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в Република България, така и в чужбина, заплашващи сигурността на хората или ограничаващи тяхната възможност да се придвижват, правителствени решения, прекъсване на водоснабдяването, електрозахранването и други услуги от външни доставчици, върху които мястото за настаняване няма контрол, както и за всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след направена резервация, което не може да бъде избегнато от страна на ‘R&R apartments’ и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

2.2. ‘R&R apartments’’ не носи каквато и да било отговорност към Потребителя при консумирани от него храна и напитки закупени и внесени от него.

2.3. ‘R&R apartments’’ не носи каквато и да било отговорност към претенции на Потребителя, които не са съобщени от него по време на престоя му в мястото за настаняване или не са потвърдени от лекарския екип,  или са недоказани по несъмнен и категоричен начин, че са възникнали в пряка връзка от виновно действие или бездействие на служители на ‘’R&R apartments’’.

2.4. ‘’R&R apartments’’ може да търси отговорност от Потребителя в случай на възникнало събитие, което може да увреди личното достойнство на персонала на мястото за настаняване, репутацията или имуществото на мястото за настаняване.

2.5. ‘’R&R apartments’’ не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на Потребителя или нарушение на правилника за вътрешния ред в мястото за настаняване, му е отказано изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от територията на мястото за настаняване, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.

2.6. ‘’R&R apartments’’ не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на престоя му в мястото за настаняване.

2.7. ‘’R&R apartments’’ не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на почивката му от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи ‘’R&R apartments’’ съдейства на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава обичайна туристическа почивка на другите гости на мястото за настаняване.

2.8. ‘’R&R apartments’’ не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време и поради това не е получил едни или други услуги.

 

3. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ:

3.1.Всички спорове по изпълнение на услугите, произтичащи от направената резервация ще бъдат решавани по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласие не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане пред компетентен български съд.

3.2. В случай, че по време на престоя в мястото за настаняване се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на предоставените стандартни услуги, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред ‘’R&R apartments’’ и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

 

Правилник за вътрешния ред

Ние се стремим да предоставим на всички наши клиенти изключително високо ниво на комфорт, спокойствие и сигурност, настоящият правилник се базира на опит и утвърдени стандарти, както и действащото българско законодателство.целта на правилника е да гарантира максимална безопасност и удовлетвореност на клиентите на R&R apartments.

Настаняване  – след 14:00ч.

Напускане-освобождаване – до 12:00ч.

Апартаментни карти и ключ

Молим Ви да се обърнете веднага към офис управител!!, ако загубите Вашата карта или ключ, за да Ви бъдат издадени нови е необходимо да предоставите лична карта.

Ключове няма да бъдат давани на лица под 18 години.

Клиентът е длъжен да върне ключ картата и ключ или ключовете в офиса при напускане на апартамента. При невръщане на някоя от изброените карта или ключ клиентът дължи глоба в размер на 30 лева за карта или ключ.

Почистване на апартаментите

Апартаментите се почистват ежедневно от 09 до 14 ч., ако поставите табела не безпокойте и я смените с моля почистете след 14 апартамента няма да бъде почистен.

Най-учтиво Ви молим да не изнасяте хавлии от апартаментите.

Достъп до стаята от страна на служителите на ’’R&R apartments’’.

За да предоставим на нашите клиенти едно изключително усещане за чистота и спокойствие,  ние си запазваме правото на достъп до апартаментите за почистване, поддръжка, зареждане на апартаментите с необходимите консумативи, проверка на състоянието на мебелите и уредите в тях или за да предотвратим нарушаване на вътрешния ред в сградата мениджмънтът си запазва правото на достъп до апартаменти с табела не безпокойте, при спешни случаи, подозрително поведение, повреда на инвентара, нарушаване на вътрешния ред на сградата.

Пушене

Пушенето в апартаментите, както и във всички  закрити помещения на територията на сградата е забранено.

При констатирано нарушение, към сметката на апартамента ще бъде добавена такса в размер на 100 лева.

Охрана

‘’R&R apartaments’’ разполага с камери за денонощно наблюдение на сградата и общите части и помещения. Входната врата на сградата задължително се заключва при влизане и излизане.

Молим ви При напускане на апартамента  да проверявате дали вратата е заключена.

Велосипеди, ховърбордове, ролери, скейтбордове

Използването на велосипеди, ховърборд, ролери, скейтбордове в апартаментите и в общите закрити помещения и открити общи части е забранено. ‘’R&R apartments’’ не носи отговорност за инциденти, предизвикани от използването на подобни средства.

Тихи часове

От 23-07 ч.

Максимално допустимо настаняване

В това място за настаняване няма възможност за поставяне на допълнителни легла

Повреда или кражба на собствеността на сградата

Всеки клиент носи отговoрност за нанесените щети – умишлени и неумишлени на територията на апартамента, сградата и общите открити и закрити площи.

‘’R&R apartaments’ има правото да начисли по сметката на клиента такса за причинената щета според оценка на застрахователен експерт, или според ценоразпис достъпен в офиса на сградата .

Забравени или изгубени вещи

забравени вещи от клиент се съхраняват до 1 месец

Молим Ви да не оставяте личните си вещи без надзор.

‘’R&R apartaments’’не носи отговорност за загубени или откраднати вещи.

Открит паркинг

Молим Ви да имате предвид, че паркоместата зависят от наличността. ‘’R&R apartments’’не носи отговорност за нанесени щети върху автомобила Ви на територията на гаражите и паркинга.

Домашни любимци

Домашни любимци на територията на апартаментите, както и в общите открити и закрити части, са забранени.

Други

За отзиви и препоръки можете да попълните нашата анкетна карта.

Не се допуска използването за комерсиални цели, на снимков или видео материал, заснет на територията на сградата и двора.

Персоналът има право да реагира при ситуации противоречащи с вътрешния ред. При отказ за съдействие от страна на даден клиент и при действия застрашаващи на други гости или персонал, имуществото или нормалното провеждане на работния процес, то той ще бъде изведен от апартамента или сградата.

Депозитът преведен по резервацията ще бъде удържан, като неустойка.

Администрацията на ‘’R&R apartments’’ може да прекрати предоставянето на услуги на тези гости, които нарушават правилата и не спазват политиката на мястото за настаняване.

Категорично не се толерират грубо и агресивно държание, нецензурни изразни средства, крясъци, обиди, както и всякакъв вид физическо посегателство върху личността на останалите клиенти и персонал на мястото за настаняване.

Ръководството на ‘’R&R apartaments’’ си запазва правото да добавя или променя условията и правилата част от настоящия правилник.

Пушенето е забранено.

Забранено е паленето на открит огън и свещи.

Важна информация

В това място за настаняване се приемат резервации за минимум две нощувки.

Моля уведомете ‘’R&R apartaments’’ предварително  за очаквания час на пристигането Ви.

При настаняването клиентите трябва да предоставят валиден идентификационен документ за самоличност със снимка, както и номер на резервация или разпечатан формуляр на такава.

Разходите за допълнителни услуги не се калкулират в крайната цена на резервацията и трябва да се заплатят отделно по време на престоя ви.

В това място за настаняване не могат да се провеждат момински или ергенски партита, нито други подобни тържества.

Политика за бебешки креватчета.

Всички креватчета зависят от наличността.

0-2 години  безплатно при предварителна заявка и възможност.

Валидни карти за разплащане в това място за настаняване Visa, MasterCard и Diners Club.

Ако това, което търсите е комфорт, елегантност и функционалност то R&R apartments е място, подходящо за Вас.

Всеки един от апартаментите е обзаведен с висококачествени мебели от масив изработени по индивидуален дизайнерски проект. От балконите на някои от апартаментите се открива прекрасна гледка към добре поддържана и професионално озеленена градина.

Всички апартаменти са оборудвани със най-висококачествени и ергономични матраци, във всяко помещение има по минимум един отваряем с комарник прозорец, блек аут пердета и както и индивидуална климатизация във всеки апартамент. Сградата е централно топлофицирана. Всички използвани материали са естествени и висококачествени. Баните са изпълнени от травертин, а всички плотове са от гранит.

Забранява се изтупването на килими, дрехи и спално бельо от балконите и прозорците на сградата.

-поставянето на предмети на балконите и прозорците застрашаващи сигурността и създаващи опасност за живота и здравето на гражданите.

-хвърлянето и възпламеняването на бомбички и други запалителни и избухливи предмети и смеси в и около сградата.

-приютяването на бездомни животни

-изливането на вода и изхвърлянето на отпадъци  през прозорците и балконите ,както и на стълбищата и общите части на сградата, и на откритите пространства около сградата.

-изхвърлянето в канализацията на вещи, отпадъци, опасни течни вещества и др.

-драскането и лепенето на територията на цялата сграда и двор.

-оставянето на входната врата отключена или отворена без надзор.

-използването на електроуреди  в апартаментите с изключение на наличните в апартаментите.

-съхраняването на лесно запалими материали в апартаментите и гаражите.

-внасянето на територията на мястото за настаняване на материали и предмети опасни за здравето и живота на околните

-изнасянето и преместването на мебели и оборудване от апартаментите.

-влизането в служебните и технически помещения.

-нарушаването на общоприетите норми на поведение в т.ч. злоупотреба с алкохол и наркотични вещества.

 

Ползване на фитнес зала, парна баня и масажно

Забранява се ползването на лица под 14 години без придружител.

Ползването от лица от 14 до 18 години става с попълнена декларация от родител или настойник

Ползването на парната баня става само с предварителна заявка

Ползването на масажи за лица под 18 години е забранено.

Ползването на масажи става само с предварителна заявка 24 часа предварително  и срещу допълнително заплащане. Мястото за настаняване няма назначен масажист ползва външна услуга.

Деца до 7 години се разхождат в общите открити и закрити части само с придружител.

Забранено е хвърлянето на тежести и местенето на уреди във фитнес зоната. Забранено е разхождането без екип и обувки.

Задължително е тренирането да става с чисти спортни обувки и спортен екип.

Документи и ценности се оставят в апартаментите.

‘’R&R apartments’’не носим отговорност за загубени и откраднати вещи.

Забранява се ползването на фитнес, парна баня и масажно, както и на всички общи открити и закрити части, а също така и ползването на апартаментите от лица, които не са регистрирани, като клиенти в мястото за настаняване.

Забранява се даването на ключ от входната врата и апартаментите на лица, които не са клиенти на мястото за настаняване.

Чрез този договор клиентите, на мястото за настаняване, се считат за уведомени за използването на технически средства за видео наблюдение и контрол.

Клиентите на това място за настаняване са длъжни да пазят имуществото на сградата и апартаментите да съблюдават правилата за пожарна безопасност. Преди да излезете от апартамента ,затваряйте прозорците, крановете за вода извадете ключ картата тя ще изключи всички електроуреди без хладилник и климатик. Клиентът компенсира стойността на повреденото имущество в пълен размер съобразно вътрешните документи.

Ползвайки услугите на това място за настаняване Вие се съгласявате с видеонаблюдението.

При напускане на апартаментите и липса на кърпи те се заплащат в троен размер.

‘’R&R apartments’’поема задължението да предостави на клиентите си в пълен размер заявените и заплатени от тях услуги.

Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиентите на мястото за настаняване не се възстановяват.

Всички цени са с включен туристически данък.

Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да бъдат заплатени отделно.

Мястото за настаняване не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от апартаментите и общите открити и закрити части в мястото за настаняване, както и за щети причинени от трети лица. Мястото за настаняване не носи отговорност за лица под 18 години оставени без надзор.

Мястото за настаняване запазва правото си за претенции, които могат да бъдат предявени в срок от три дни след напускане на мястото за настаняване .всички разходи за причинени материални щети към мястото за настаняване се дължат от клиента.

Заключителни разпоредби

За всички спорове и правни въпроси неуредени  от настоящите общи условия  се прилагат съответните разпоредби от законодателството на Република България. Възникналите спорове се решават чрез преговори между страните. При невъзможност спорът да бъде разрешен по доброволен начин, то същият се отнася за решаване пред компетентния български съд.

В случай на непристигане или по-ранно отпътуване общата сума по резервацията се задържа като неустойка.

Промени по резервацията не се приемат-смяна имена, смяна дати, смяна брой клиенти.

В случай на форс мажорни обстоятелства налагащи промяна на резервацията е необходимо да се предоставят съответните документи и доказателства. Tогава възстановяването на заплатените суми е по преценка на R&R apartments.

На гости които при предишно свое посещение са нарушили раздел осигуряване и безопасност в мястото за настаняване  може да бъде отказана резервация.

Приемането на гости на настанените лица не се допускат след 22 ч., Ако не са регистрирани и не са заплатили престоя си в мястото за настаняване.

Забранява се паркирането на автомобили пред входа и гаражите, както и пред подхода за двора.